Algemene Voorwarden (Blokfluit en Creatieve muziek)

 

Artikel 1- Algemeen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle jaarcursussen/lessen. Blokfluit en Creatieve muziek is een éénmanszaak, gevestigd te Boijl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59813539.

 

 

Artikel 2- Inschrijven

 

2.1 Inschrijven kan zowel schriftelijk, door middel van het inschrijfformulier of via de website.

 

2.2 Inschrijving is nog geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

 

2.3 Uitsluiting van het deelnemen van de cursus/lessen zal plaats vinden, als er na toezending van twee aanmaningen nog facturen van U bij Blokfluit en Creatieve muziek openstaan. U krijgt in dat geval schriftelijk bericht. Na betaling van de openstaande facturen kunt U zich, indien er plaats is, alsnog inschrijven.

 

2.4 Blokfluit en Creatieve muziek mag de lessen annuleren, lesdagen of tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij inschrijving van te weinig leerlingen of langdurige ziekte van de docent. Als annulering door Blokfluit en Creatieve muziek tijdens het schooljaar plaatsvindt, zal eventuele terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet gegeven lessen.

 

2.5 Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) bij Blokfluit en Creatieve muziek inschrijven. 

 

2.6 Tijdens de cursus laten de ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) vaak alleen achter met de docent van Blokfluit en Creatieve muziek. Zij geven het vertrouwen aan de docent.         De docent zal in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG).

 

 

Artikel 3- Lesgeld en betalingsvoorwaarden

 

3.1 Met uw inschrijving verplicht u zich het lesgeld behorend bij de gekozen lessen te betalen. Het verzoek tot betaling wordt gedaan door middel van een factuur.

 

3.2 Betalingen van de factuur dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum volledig te zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Het is mogelijk om de betaling te verrichten in vier termijnen of om het hele bedrag in één keer te voldoen. Dit moet vooraf worden aangegeven. 

 

3.3 Bij niet tijdige betaling bent U in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang van de activiteiten van Blokfluit en Creatieve muziek voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien Blokfluit en Creatieve muziek een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de verzuimde. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag.

 

3.4 Als Blokfluit en Creatieve muziek kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door uw toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend.

 

3.5 De lestarieven voor leerlingen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, worden vrijgesteld van BTW.

Voor leerlingen van 21 jaar en ouder zijn de vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

 

 

Artikel 4- Herroepingsrecht

Bij producten:

4.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

4.2 De in lid 4.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

4.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

4.4 De in lid 4.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

4.5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd al 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 

4.6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd van 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

Artikel 5- Kosten herroeping

 

5.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen/ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.

5.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

Artikel 6- Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

- Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

 

Artikel 7- Annulering en restitutie

 

7.1 Groepslessen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft Blokfluit en Creatieve muziek het recht de groepslessen te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht en krijgen het eventueel niet gebruikte cursusgeld terug.

 

7.2 Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt geprobeerd vervanging te regelen. Als dit niet mogelijk is wordt de les geannuleerd door Blokfluit en Creatieve muziek en zal de les ingehaald worden aan het eind van de cursus of terugbetaald worden aan de einde van de cursus. Blokfluit en Creatieve muziek streeft ernaar u hierover telefonisch of via een mailbericht op de hoogte te stellen.

 

7.3 Aan het einde van het schooljaar wordt restitutie verleend indien daar aanleiding voor is.

 

7.4 Bij (dreigende) langdurige ziekte van de leerling dient de opdrachtgever de administratie van Blokfluit en Creatieve muziek schriftelijk op de hoogte te stellen. Blokfluit en Creatieve muziek zal in redelijkheid beoordelen of er recht is op restitutie. 

Restitutie geldt alleen voor individuele lessen. Groeps- en Amv lessen zijn hiervan uitgesloten.

 

 

Artikel 8- Beëindiging inschrijving

 

8.1 U dient een maand opzegtermijn te geven als U uw kind van de cursus wil afhalen. Na het opzeggen wordt er nog een maand verrekend.

 

8.2 Blokfluit en Creatieve muziek behoudt zich het recht voor uw inschrijving per direct te beëindiging in de onderstaande gevallen:

- zonder waarschuwing vooraf, indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van Blokfluit en Creatieve muziek ernstig en/of herhaaldelijk schendt;

- zonder waarschuwing vooraf, indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van Blokfluit en Creatieve muziek en leerlingen.

Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van het cursusgeld of stopzetting van de incasso-opdracht.

 

 

Artikel 9- Aansprakelijkheid

 

9.1 De overeenkomst geldt uitsluitend tussen de (voormalig) opdrachtgever en Blokfluit en Creatieve muziek, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

 

9.2 U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een les en/of activiteit.

 

9.3 Blokfluit en Creatieve muziek is niet aansprakelijk voor schade aan persoon en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijk goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen en activiteiten.

 

9.4 Blokfluit en Creatieve muziek is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door personen voor of na de georganiseerde lessen en activiteiten in de door Blokfluit en Creatieve muziek (gehuurde) locatie(s).

 

9.5 Blokfluit en Creative muziek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

9.6 Indien Blokfluit en Creatieve muziek aansprakelijk mocht zijn voor door opdrachtgever geleden schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Blokfluit en Creatieve muziek in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium dat zij voor haar werkzaamheden heeft ontvangen.

 

9.7 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in gevallen waarbij aan de zijde van Blokfluit en Creatieve muziek sprake is van opzet of grove schuld.

 

9.8 Alle eventuele vorderingen jegens Blokfluit en Creatieve muziek moeten in ieder geval binnen één jaar, vanaf het moment waarop de (voormalig) opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, worden ingediend. 

De rechtsvordering komt te vervallen als bovenstaande termijn is verstreken.

 

 

Artikel 10- Ontbinding en opschorting

 

10.1 Blokfluit en Creatieve muziek is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of in strijd handelt met bepalingen uit de overeenkomst;

- na het sluiten van de overeenkomst Blokfluit en Creatieve muziek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of;

- door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Blokfluit en Creatieve muziek kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

10.2 Blokfluit en Creatieve muziek is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Blokfluit en Creatieve muziek kan worden gevergd.

 

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blokfluit en Creatieve muziek op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Blokfluit en Creatieve muziek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

10.4 Indien Blokfluit en Creatieve muziek tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

10.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Blokfluit en Creatieve muziek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

10.6 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming rechtvaardigt ontbinding van de overeenkomst, dan is Blokfluit en Creatieve muziek gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

 

10.7 In geval van liquidatie, (het aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering (WSNP) of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Blokfluit en Creatieve muziek vrij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Blokfluit en Creatieve muziek op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 11- Overmacht en ziekte

 

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Blokfluit en Creatieve muziek, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Blokfluit en Creatieve muziek kan worden verlangd.

 

11.2 Overmacht geeft Blokfluit en Creatieve muziek het recht om de overeenkomst op te schorten of bij (blijvende) onmogelijkheid geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat men gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding.

 

11.3 Bij ziekte of (blijvende) arbeidsongeschiktheid van Blokfluit en Creatieve muziek, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Blokfluit en Creatieve muziek alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Blokfluit en Creatieve muziek raakt hierdoor niet in verzuim ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

 

11.4 Indien Blokfluit en Creatieve muziek voorziet dat de overeenkomst niet nagekomen kan worden binnen een termijn van één maand en opdrachtgever is daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld, is opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst te beëindigen.

 

 

Artikel 12- Intellectueel eigendom, huisregels en toepassing

 

12.1 Al het vervaardigde en al het andere toepasselijk materiaal van Blokfluit en Creatieve muziek die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Blokfluit en Creatieve muziek.

 

12.2 Alle rechten en bevoegdheden zijn voorbehouden aan Blokfluit en Creatieve muziek die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

12.3 Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van geleverde documenten of andere materialen is uitgesloten. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd verstrekte stukken, die uitsluitend bestemd zijn voor het gebruik door opdrachtgever, openbaar te maken en/of aan derden ter kennis te stellen. Van dit bovenstaande kan worden afgeweken indien Blokfluit en Creatieve muziek haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft.

 

12.4 Het is niet toegestaan om foto- en filmopnamen te maken tijdens de lessen.

 

12.5 Niets van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en van de website www.blokfluitencreatievemuziek.nl mag overgenomen worden door derden.  

 

12.6 Blokfluit en Creatieve muziek is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Blokfluit en Creatieve muziek. De Algemene Voorwaarden en huisregels zijn voor een ieder beschikbaar om in te kunnen zien.

 

 

Artikel 13- Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard dan ook tussen partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde kantonrechter te Leeuwarden.