Privacyverklaring

 

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Blokfluit en Creatieve muziek van U verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarnaast vindt U in dit document informatie over hoe U inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe U uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

 

Blokfluit en Creatieve muziek, gevestigd aan Schoollaan 1, Boijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Blokfluit en Creatieve muziek

Schoollaan 1, 8392NM te Boijl 

telefoonnummer: 06-38736797

info@blokfluitencreatievemuziek.nl

www.blokfluitencreatievemuziek.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blokfluit en Creatieve muziek verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Blokfluit en Creatieve muziek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van U:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blokfluitencreatievemuziek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blokfluit en Creatieve muziek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst van opdracht met U;

- Het delen van gegevens met Ateliers Majeur om het Persoonlijk Cultuur Budget aan te vragen;

- Het opsturen en afhandelen van uw factuur/betaling;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Blokfluit en Creatieve muziek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht   zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Blokfluit en Creatieve muziek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

-       Voor de Belastingdienst is er een termijn gesteld van 7 jaar voor deze bewaarverplichting.

-       Voor overige gegevens wordt er een termijn van 2 jaar gehanteerd.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Blokfluit en Creatieve muziek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blokfluit en Creatieve muziek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blokfluit en Creatieve muziek en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@blokfluitencreatievemuziek.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Blokfluit en Creatieve muziek wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blokfluit en Creatieve muziek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@blokfluitencreatievemuziek.nl.

 

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Blokfluit en Creatieve muziek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als U gebruikt maakt van de website zodat U van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

 

 

Vragen en contact

Bij vragen over het privacyreglement of over onze diensten kan contact opgezocht worden per e-mail of telefonisch:

 

Blokfluit en Creatieve muziek

Email       info@blokfluitencreatievemuziek.nl

Telefoon  : 06-38736797